cửu âm đại điển
Song Tu QuyếtThiếu Dương Thần CôngHợp Hoan QuyếtMa Tương QuyếtPhách Ảnh CôngPhệ Nguyệt Thần GiámCực Lạc Hội Ý Công
Cực Lạc Cốc quan trọng Nội Công Tâm Pháp. Lấy Đạo của Bát Quái nhập Pháp, lấy Khí của Thiếu Dương, dung ở Huyết Mạch, thông ở Bách Huyệt, thường ở Nội Hải, hóa ở Thiên Linh, lúc Đại Thừa, thôn nạp trời đất, Khí Hạn càn khôn.

Thiếu Dương Thần Công

Thiếu Dương Thần Công
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 57
Đăng Phong Tạo Cực
Thuộc về: Cực Lạc Cốc
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 9,850,450
Thái cực
Lực Tay: +19
Thân Pháp: +16
Nội Tức: +139
Canh Khí: +65
Thể Phách: +18
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +28
Thân Pháp: +24
Nội Tức: +208
Canh Khí: +97
Thể Phách: +27
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +2840
Nội lực tối đa +855
Sức đỡ đòn cực hạn +2210
Nội công phòng +75
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Mỗi lần công kích đẩy 1 luồng chân khí cho địch, đủ 10 lần sẽ làm rối loạn cân mạch, 3.5s khó mà bình phục và dẫn đến trạng thái hoảng hốt
ZDN@2024