cửu âm đại điển
Tam Thanh Chân Khí
Tâm pháp đạo tâm Từ Gia Trang, “tam thanh giả, ngọc thanh, thượng thanh, thái thanh dã”, cái gọi là nhất khí hóa tam thanh, “Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vạn vật phụ âm nhi bão dương, xung khí dĩ vi hòa". Sau khi công pháp tu thành, tâm tĩnh như một, không bị phiền nhiễu từ bên ngoài, có thể hóa giải lệ khí, âm dương điều hòa, hồng quân tu đạo.

Tam Thanh Chân Khí

Tam Thanh Chân Khí
Công lực:
-+/108
Điểm nội công: 131
Thâm Tàng Bất Lộ
Thuộc về: Từ Gia Trang
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 111,010,100
DươngCương
Lực Tay: +152
Thân Pháp: +153
Nội Tức: +162
Canh Khí: +196
Thể Phách: +162
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +228
Thân Pháp: +229
Nội Tức: +243
Canh Khí: +294
Thể Phách: +243
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +10230
Nội lực tối đa +2570
Sức đỡ đòn cực hạn +11610
Nội công phòng +215
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Nhất Khí Hóa Tam Thanh: Khi công kích, có xác suất 15% nhận 1 luồn "Tam Thanh Chân Khí": Tăng lượng lớn chính xác, miễn dịch tước vũ khí, phong chiêu, duy trì 17 giây. (Điều tức 30 giây)
Xung Khí Vi Hòa: Khi bị công kích, có xác suất 15% suy yếu 1% sát thương chiêu thức địch, duy trì 60 giây, tối đa chồng thêm 15 tầng; đồng thời tăng sát thương chiêu thức bản thân (Tăng 1.2%), duy trì 60 giây, có thể chồng 15 tầng.
ZDN@2024