cửu âm đại điển
Kim Quan Ngọc Tỏa Quyết
Công pháp bí môn Kim Châm Thẩm Gia, công pháp luyện dưỡng tu thân, là cách cứu tử trị thương, bí quyết này viết “Khấu xỉ tồn thần, yết tân phục khí, bảo dưỡng tinh huyết, bồi đan điền khí, thanh tĩnh tích khí, tinh huyết bất suy, trường sinh bất lão”. Có một số người tu thành, khí huyết nội lực có thể sinh sôi không ngừng, khi trọng thương, càng tự mất đi chân khí, nguyên dương đầy trời, cứu giúp vạn vật.

Kim Quan Ngọc Tỏa Quyết

Kim Quan Ngọc Tỏa Quyết
Công lực:
-+/96
Điểm nội công: 131
Thâm Tàng Bất Lộ
Thuộc về: Kim Châm Thẩm Gia
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 108,149,329
Thái cực
Lực Tay: +183
Thân Pháp: +177
Nội Tức: +172
Canh Khí: +144
Thể Phách: +150
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +274
Thân Pháp: +265
Nội Tức: +258
Canh Khí: +216
Thể Phách: +225
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +10110
Nội lực tối đa +2600
Sức đỡ đòn cực hạn +10110
Nội công phòng +215
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Ngọc Toả Tứ Quyết: Khấu xỉ tồn thần, yên tân phục khí, khi bị công kích, trong 6 giây không bị công kích lại, thì hồi phục 7.2% điểm tối đa khí huyết, 5.2% điểm tối đa nội lực.
Hồi Sinh Hoán Tử: Khi bản thân vào trạng thái trọng thương, hồi phục lượng lớn khí huyết, nội lực đội bạn trong phạm vi 16m và thêm hiệu quả "Thố Tử Hồ Bi": Sát thương chiêu thức tăng 30%, duy trì 30 giây.
(Lượng hồi phục khí huyết là 60% điểm tối đa khí huyết bản thân, lượng nội lực hồi phục là 60% điểm tối đa nội lực bản thân)
(Sau khi đội bạn hồi phục nội lực khí huyết, trong 5 phút không thể dùng lại cách giống nhau để hồi phục)
ZDN@2024