cửu âm đại điển
Song Tu QuyếtThiếu Dương Thần CôngHợp Hoan QuyếtMa Tương QuyếtPhách Ảnh CôngPhệ Nguyệt Thần GiámCực Lạc Hội Ý Công
Nội Công Tâm Pháp cơ bản của Cực Lạc Cốc, truyền thành thuật Đơn Thiên Tà điều hòa mệnh lí Âm Dương sáng tạo ra. Mềm thành Âm, cứng thành Dương, Âm Dương hòa hợp, là Vị Song Tu Dã.

Song Tu Quyết

Song Tu Quyết
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 42
Thần Hồ Kỳ Kỹ
Thuộc về: Cực Lạc Cốc
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 4,925,500
Thái cực
Lực Tay: +70
Thân Pháp: +16
Nội Tức: +56
Canh Khí: +18
Thể Phách: +16
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +105
Thân Pháp: +24
Nội Tức: +84
Canh Khí: +27
Thể Phách: +24
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +1930
Nội lực tối đa +580
Sức đỡ đòn cực hạn +1140
Nội công phòng +50
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Công kích 4 lần, công kích lần sau sát thương vũ khí x3
ZDN@2024