cửu âm đại điển
Lưỡng Nghi Hộ Tâm CôngNội Đan ThuậtThượng Thanh Vô Cực CôngThuần Dương Vô Cực CôngỶ Thiên Đồ Long CôngThái Cực Thần CôngVõ Đang Hội Ý Công
Võ Đang quan trọng Nội Công Tâm Pháp, tu luyện "Tinh, Khí, Thần" kết đan trong thân thể, nghiên cứu Luyện Tinh Hóa Khí, Luyện Khí Hóa Thần, lúc thành công Năng Chí, cảnh giới Thiên Nhân hợp nhất, Thiên Nhân tương ứng.

Nội Đan Thuật

Nội Đan Thuật
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 57
Đăng Phong Tạo Cực
Thuộc về: Võ Đang
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 9,850,450
ÂmNhu
Lực Tay: +25
Thân Pháp: +25
Nội Tức: +112
Canh Khí: +46
Thể Phách: +50
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +37
Thân Pháp: +37
Nội Tức: +168
Canh Khí: +69
Thể Phách: +75
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +3120
Nội lực tối đa +835
Sức đỡ đòn cực hạn +1930
Nội công phòng +75
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Công kích có xác suất 20% phục hồi 2%Nội Lực và mỗi lần công kích kèm thêm sát thương 4% điểm Nội Lực
ZDN@2024