cửu âm đại điển
Song Tu QuyếtThiếu Dương Thần CôngHợp Hoan QuyếtMa Tương QuyếtPhách Ảnh CôngPhệ Nguyệt Thần GiámCực Lạc Hội Ý Công
Công Pháp của Cực Lạc Cốc cực kỳ Âm Độc, lấy Âm bổ Dương, lấy Dương dục Âm, Âm Dương bổ trợ cho nhau. Cực Giả, nên Ly Đức Dã; Lạc Giả, nên Xuyết Dâm Dã; Cực Lạc Giả, nên Hợp Hoan Dã.

Hợp Hoan Quyết

Hợp Hoan Quyết
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 67
Sở Hướng Phí Mị
Thuộc về: Cực Lạc Cốc
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 14,994,150
Thái cực
Lực Tay: +128
Thân Pháp: +64
Nội Tức: +64
Canh Khí: +32
Thể Phách: +31
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +192
Thân Pháp: +96
Nội Tức: +96
Canh Khí: +48
Thể Phách: +46
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +3720
Nội lực tối đa +1060
Sức đỡ đòn cực hạn +2440
Nội công phòng +95
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Nhiếp Hồn Đoạt Phách: mỗi 6 lần công kích, công kích từ lần 4 sẽ làm cơ thể tự hồi Khí huyết (giá trị hồi tương ứng 40% sát thương tạo thành)
Hợp Hoan Quyết mật:hoàn thành dung hợp Hợp Hoan Quyết mới có thể luyện ,làm cho cơ thể mỗi giây hồi phục 2 điểm khinh công,liên tục 60 phút
ZDN@2024