cửu âm đại điển
Định Quân Võ LượcQuỷ Cốc Huyền Công Lục
Thần công bí mật của Thần Cơ Doanh, nghe nói do Tiên Tần Quỷ Cốc Tử tạo ra, không chỉ tập hợp thành quả học tập đạo, số, binh, mưu, bên trong ẩn giấu cách tu thân dưỡng tính, âm dương cương nhu, người luyện thành tung hoành thế giới rất thuận lợi.

Quỷ Cốc Huyền Công Lục

Quỷ Cốc Huyền Công Lục
Công lực:
-+/72
Điểm nội công: 131
Thâm Tàng Bất Lộ
Thuộc về: Thần Cơ Doanh
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 94,926,570
Thái cực
Lực Tay: +257
Thân Pháp: +191
Nội Tức: +149
Canh Khí: +104
Thể Phách: +124
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +385
Thân Pháp: +286
Nội Tức: +223
Canh Khí: +156
Thể Phách: +186
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +10050
Nội lực tối đa +2610
Sức đỡ đòn cực hạn +8250
Nội công phòng +215
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Quỷ Mưu Bá Tung: Khi tấn công có tỉ lệ khiến mục tiêu trong 6s tỉ lệ né giảm 100%, sát thương chịu tăng 30%, mục tiêu khi ở trên không hiệu quả chịu dị thương x2;
Huyền Binh Xung Hoành: Khi tấn công có tỉ lệ khiến bản thân trong 6s sát thương chịu giảm 40%, khi bản thân ở mặt đất giảm x2 hiệu quả;
Quỷ Cốc Tung Hoành: Quỷ Mưu Bá Tung khi kết thúc, kẻ địch ngẫu nhiên nhận 1 loại trong số các hiệu quả phong chiêu, tước giới, định thân, cấm khinh công, giảm tốc , duy trì 2s, sau khi kết thúc lại nhận được 1 loại trong số hiệu quả bất lợi còn lại, duy trì 2s
ZDN@2024