cửu âm đại điển
Khí Trang CôngNgũ Phù KinhPhi Huyền Vũ KinhBăng Cơ Ngọc Cốt CôngNiết Bàn CôngThanh Liên Bí LụcNga My Hội Ý Công
Nga Mi diệt độ thánh công, truyền rằng sư tổ Nga Mi Quách Tương nghiên cứu Niết Bàn Kinh và Pháp Hoa Kinh, theo giấc mơ mà tạo thành, "Thụ chư nhân duyên cố, luân chuyển sinh tử trung, bất thụ chư nhân duyên, thị danh vi Niết Bàn. Niết Bàn dữ thế gian, vô hữu thiểu phân biệt, thế gian dữ Niết Bàn, diệc vô thiểu phân biệt.", nội công tâm pháp lấy "Bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm," làm cảnh giới chí cao, hóa cảnh Niết Bàn một ngày, "Không, Ly, Tịch, Diệt", tắc hạo nhiên đại quân, chúng sinh úy vô ngã, vô địch vu thiên hạ.

Niết Bàn Công

Niết Bàn Công
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 111
Vô Tiền Khoáng Hậu
Thuộc về: Nga My
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 34,239,700
ÂmNhu
Lực Tay: +116
Thân Pháp: +126
Nội Tức: +217
Canh Khí: +84
Thể Phách: +102
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +174
Thân Pháp: +189
Nội Tức: +325
Canh Khí: +126
Thể Phách: +153
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +7410
Nội lực tối đa +2150
Sức đỡ đòn cực hạn +7050
Nội công phòng +175
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Niết Bàn Hóa Cảnh:Công kích hoặc bị công kích đều nhận được Hộ Thể Thuẫn, hấp thu sát thương đồng thời tạo sát thương dương và làm giảm nội công phòng ngự của mục tiêu xung quanh, duy trì 10s
Cho dù khiên hộ thân có thể , đều tạo ra sát thương nổ xung quanh, khiến những mục tiêu bị thương sẽ giảm 30% sát thương, duy trì 10s.
ZDN@2024