cửu âm đại điển
Cổ Thần QuyếtHoa Vũ Ngũ Linh Điển
Do đại sư điều khiển sâu độc Miêu Tộc sáng lập, nội công này dùng nội lực nuôi dưỡng “sâu độc”, ngược lại dùng “sâu độc” nuôi dưỡng nội lực, khi đối địch trong nội lực ẩn giấu rất nhiều “sâu độc”, khiến kẻ địch khó mà phòng bị.

Cổ Thần Quyết

Cổ Thần Quyết
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 70
Sở Hướng Phí Mị
Thuộc về: Ngũ Tiên Giáo
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 22,558,800
Thái cực
Lực Tay: +81
Thân Pháp: +35
Nội Tức: +108
Canh Khí: +61
Thể Phách: +54
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +121
Thân Pháp: +52
Nội Tức: +162
Canh Khí: +91
Thể Phách: +81
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +3960
Nội lực tối đa +1130
Sức đỡ đòn cực hạn +2580
Nội công phòng +100
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Khi bị công kích sẽ có tỷ lệ khiến bản thân nhận được trạng thái phản thương "Phúc Cổ" 5s, mỗi lần tạo thành 119 (chịu ảnh hưởng uy lực nội công và uy lực cận thân) điểm sát thương âm.
Cổ Thần Kiếp: Trong thời gian phản thương mỗi lần bị bạo kích sẽ hồi phục bản thân 119 (chịu ảnh hưởng uy lực nội công và uy lực cận thân) điểm khí huyết (mỗi 0.5s tối đa kích hoạt 1 lần).
ZDN@2024