cửu âm đại điển
Song Tu QuyếtThiếu Dương Thần CôngHợp Hoan QuyếtMa Tương QuyếtPhách Ảnh CôngPhệ Nguyệt Thần GiámCực Lạc Hội Ý Công
Ma Tương Quyết, kỳ công độc môn Cực Lạc Cốc, có nguồn gốc từ "Vô Tương Quyết", mục đích cứu những người học vội, tẩu hỏa nhập ma, ma tính lan tràn.

Ma Tương Quyết

Ma Tương Quyết
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 90
Kinh Thế Hãi Tục
Thuộc về: Cực Lạc Cốc
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 25,273,000
Thái cực
Lực Tay: +97
Thân Pháp: +73
Nội Tức: +146
Canh Khí: +82
Thể Phách: +79
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +145
Thân Pháp: +109
Nội Tức: +219
Canh Khí: +123
Thể Phách: +118
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +5580
Nội lực tối đa +1570
Sức đỡ đòn cực hạn +5970
Nội công phòng +140
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Khi công kích, có xác suất nhập ma, nhận hiệu quả "Vạn Tượng Giai Ma" và 4 tầng hiệu quả "Ma Tương".
Vạn Tượng Giai Ma: Khi bạo kích hấp thụ 50% khí huyết của sát thương công kích, duy trì 12s.
Ma Tương: Xác suất bạo kích tăng 30%, sau mỗi lần bạo kích loại bỏ 1 tầng "Ma Tương", duy trì 15s.
ZDN@2024