cửu âm đại điển

Xung

Xung
Chu thiên:
-+/180
Chân khí tiến cấp: 1,456,000
Tổng chân khí: 104,869,747
Dương
Thể Phách: +50
Thân Pháp: +150
Khí Huyết: +2286
Nội Lực: +610
Sát thương Âm(nhân thêm): +0.15
Sát thương Nhu(nhân thêm): +0.15

Kích hoạt kinh mạch này, mỗi phút tiêu hao 1000 tu vi
Người tu luyện nội công cần phải mở mạch này, có thể điều tiết khí huyết của 12 kich mạch, giúp khí huyết lưu thông nhanh hơn, sử dụng nội kình càng mạnh, sát thương càng cao.
ZDN@2024