cửu âm đại điển

Túc Quyết Âm Can

Túc Quyết Âm Can
Chu thiên:
-+/216
Chân khí tiến cấp: 1,266,400
Tổng chân khí: 104,181,355
Nhu
Nội công bạo kích: +55
Chính Xác Nội Công: +73
Bỏ qua Nội Phòng: +182
Âm phòng: +218
Khí Huyết: +1431
Nội Lực: +273
Bỏ qua Nội Công Hóa Giải: +7
Hồi khí huyết: +19

[Tiến cử Quân Tử Đường Chủ Tu]
Một trong Túc Tam Âm Kinh, tương thông với Thủ Quyết Âm Kinh Dao, tăng cường khí huyết.
Tiến cử cho người chơi bộ võ nội công (sát thương Âm, Dương, Cương, Nhu) khai thông;
Chỉ số tiến cử cho người chơi nội công: ★★★★★ Chỉ số tiến cử cho người chơi ngoại công: ★
ZDN@2024