cửu âm đại điển

Dương Khiêu Mạch-Ẩn

Dương Khiêu Mạch-Ẩn
Chu thiên:
-+/180
Chân khí tiến cấp: 1,365,050
Tổng chân khí: 98,073,500
Dương
Lực tay: +33
Thân Pháp: +50
Khí Huyết: +813
Nội Lực: +271
Khí Huyết: +41473
Uy lực cận thân: +41469
Uy lực nội công: +41469
Uy lực tầm xa: +41469

Tu luyện kinh mạch này đến cảnh giới nhất định xong, sẽ được Dương Cương và Thái Cực Nội Công bảo vệ, chủng loại nội công càng nhiều, số tầng càng cao hiệu quả càng tốt
Kinh mạch này là 1 mạch âm trong bát mạch kỳ kinh, tu luyện tầng thấp đối với Dương Nghiêu Mạch thuộc bát mạch kỳ kinh, nhưng vì không thể Dung Hội Quán Thông mạch này, sức mạnh bảo vệ có giới hạn, nên được gọi là Ẩn Mạch.
Không thể kích hoạt đồng thời với Dương Nghiêu Mạch
ZDN@2024