cửu âm đại điển

Túc Thiếu Âm Thận

Túc Thiếu Âm Thận
Chu thiên:
-+/216
Chân khí tiến cấp: 1,266,400
Tổng chân khí: 104,181,355
Âm
Ngoại công bạo kích: +55
Nội công bạo kích: +55
Nội tức: +33
Canh khí: +33
Khí Huyết: +1422
Nội Lực: +279
Nội công hóa giải: +7
Uy lực nội công: +50

[Tiến cử Võ Đang Chủ Tu]
Một trong Túc Tam Âm Kinh, tương thông với Thủ Thiểu Âm Tâm Kinh. Mạch thông sẽ tăng trí tuệ, nâng cao Nội Tức.
Tiến cử cho người chơi bộ võ nội công (sát thương Âm, Dương, Cương, Nhu) khai thông;
Chỉ số tiến cử cho người chơi nội công: ★★ Chỉ số tiến cử cho người chơi ngoại công: ★★
ZDN@2024