cửu âm đại điển

Âm Duy Mạch

Âm Duy Mạch
Chu thiên:
-+/180
Chân khí tiến cấp: 1,456,000
Tổng chân khí: 104,869,747
Dương
Nội tức: +39
Canh khí: +118
Khí Huyết: +1011
Nội Lực: +1011
Xác suất bị bạo kích giảm(%): +10

Kích hoạt kinh mạch này, mỗi phút tiêu hao 1000 tu vi
Âm mạch trong bát mạch điều khiển xúc giác toàn thân, thông mạch này khiến toàn thân minh mẫn nhạy cảm hơn, dù ở nơi tối đen cũng có thể dựa vào cảm giác mà thoát khỏi ám khí quanh mình.
ZDN@2024