cửu âm đại điển

Dương Khiêu

Dương Khiêu
Chu thiên:
-+/225
Chân khí tiến cấp: 2,731,250
Tổng chân khí: 231,945,710
Dương
Lực tay: +52
Thân Pháp: +78
Khí Huyết: +1339
Nội Lực: +446
Khí Huyết: +38460
Uy lực cận thân: +38461
Uy lực nội công: +38461
Uy lực tầm xa: +38461

Tu luyện kinh mạch này đến cảnh giới nhất định xong, sẽ được Dương Cương và Thái Cực Nội Công bảo vệ, chủng loại nội công càng nhiều, số tầng càng cao hiệu quả càng tốt
1 mạch dương trong bát mạch kỳ kinh, nếu thông mạch này khi xuất quyền chính xác vô cùng, rất khó né.
ZDN@2024