cửu âm đại điển

Âm Khiêu Mạch-Ẩn

Âm Khiêu Mạch-Ẩn
Chu thiên:
-+/180
Chân khí tiến cấp: 1,365,050
Tổng chân khí: 98,073,500
Dương
Nội tức: +50
Canh khí: +33
Khí Huyết: +813
Nội Lực: +271
Khí Huyết: +41481
Uy lực cận thân: +41477
Uy lực nội công: +41477
Uy lực tầm xa: +41477

Tu luyện kinh mạch này đến cảnh giới nhất định xong, sẽ được Âm Nhu và Thái Cực Nội Công bảo vệ, chủng loại nội công càng nhiều, số tầng càng cao hiệu quả càng tốt
Kinh mạch này là 1 mạch âm trong bát mạch kỳ kinh, tu luyện tầng thấp đối với Âm Nghiêu Mạch thuộc bát mạch kỳ kinh, nhưng vì không thể Dung Hội Quán Thông mạch này, sức mạnh bảo vệ có giới hạn, nên được gọi là Ẩn Mạch
Không thể kích hoạt đồng thời với Âm Nghiêu Mạch
ZDN@2024