cửu âm đại điển

Túc Quyết Âm Can-Nghịch

Túc Quyết Âm Can-Nghịch
Chu thiên:
-+/216
Chân khí tiến cấp: 1,684,312
Tổng chân khí: 138,561,176
Thái Cực
Nội công bạo kích: +71
Chính Xác Nội Công: +95
Nội Phòng: +237
Âm phòng: +284
Khí Huyết: +1860
Nội Lực: +354
Bỏ qua Nội Công Hóa Giải: +7
Hồi khí huyết: +19

Bắt đầu từ Đại Đôn, men sau chân đến mắt cá chân, từ phía sau chân lên bụng, kẹp bên cạnh dạ dày thuộc gan túi mật, đi lên cơ hoành rồi tỏa ra sườn.
Tiến cử người chơi bộ nội công (Sát thương âm, dương, cương, nhu) khai thông;
Chỉ số tiến cử người chơi nội công: ★★★★★
Chỉ số tiến cử người chơi ngoại công: ★★★★★
ZDN@2024