cửu âm đại điển

Thủ Thiếu Âm Tâm

Thủ Thiếu Âm Tâm
Chu thiên:
-+/216
Chân khí tiến cấp: 1,266,400
Tổng chân khí: 104,181,355
Cương
Thể Phách: +28
Nội Phòng: +135
Canh khí: +28
Khí Huyết: +1413
Nội Lực: +291
Nội công hóa giải: +7
Sức đỡ đòn: +1200
Hồi đỡ đòn: +30

[Tiến cử Côn Luân Phái Chủ Tu]
Một trong Túc Tam Âm Kinh, cùng Túc Thiếu Âm Thận hợp thành Trí Mạch. Khai thông khí huyết, trí tuệ giác ngộ, tăng nội tức cho người học võ.
Tiến cử bộ nội ngoại công (sát thương nội ngoại công) khai thông;
Chỉ số tiến cử người chơi nội công: ★★★
Chỉ số tiến cử người chơi ngoại công: ★★★
ZDN@2024