cửu âm đại điển

Âm Khiêu

Âm Khiêu
Chu thiên:
-+/225
Chân khí tiến cấp: 2,731,250
Tổng chân khí: 231,945,710
Dương
Nội tức: +78
Canh khí: +52
Khí Huyết: +1339
Nội Lực: +446
Khí Huyết: +38462
Uy lực cận thân: +38459
Uy lực nội công: +38459
Uy lực tầm xa: +38459

Tu luyện kinh mạch này đến cảnh giới nhất định xong, sẽ được nội công Âm Nhu và Thái Cực bảo vệ, chủng loại nội công càng nhiều, số tầng càng cao hiệu quả càng tốt
1 trong 2 mạch âm trong bát mạch kỳ kinh, người thông mạch này 2 mắt sáng rực, khiến vật nhỏ như ruồi muỗi cũng bị nội công đánh trúng.
ZDN@2024