cửu âm đại điển

Đới

Đới
Chu thiên:
-+/180
Chân khí tiến cấp: 1,820,000
Tổng chân khí: 130,757,210
Dương
Thể Phách: +87
Hồi khí huyết: +122
Hồi đỡ đòn: +290
Hồi khinh công: +5

ZDN@2024